pozar w gospodarstwie

OGŁOSZENIE

W DNIU 07/01/2022, PIĄTEK, BIURO ZWIĄZKU HODOWCÓW NIECZYNNE

OGŁOSZENIE

W dniu 30 listopada 2021 roku w siedzibie biura Związku w Markach odbyło się posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni w Warszawie. Zarząd obradował w pełnym dziewięcioosobowym składzie z gościnnym udziałem przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz dyrektorów : WZHK w Warszawie i Oddziału Radom. W trakcie obrad Prezes Zarządu Krzysztof Grąbczewski poinformował zebranych o ugodzie jaka została zawarta w dniu 26 listopada b.r. przed Sądem Rejonowym w Radomiu IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych pomiędzy Zarządem WZHK w Warszawie , a panem Jackiem Hebdą, na mocy której p. Jacek Hebda został przywrócony do pracy na stanowisko dyrektora Oddziału Radom. Strony porozumienia z zadowoleniem przyjęły zakończenie trwającego wiele miesięcy trudnego okresu dezorganizacji pracy biura Oddziału i napięć w relacjach między Radomiem a Warszawą deklarując na przyszłość pełną wolę współpracy i służby na rzecz hodowców i dla dobra hodowli koni.

W dalszej części posiedzenia w wyniku dyskusji, wymiany poglądów i propozycji członkowie Zarządu WZHK w Warszawie mocą podjętych uchwał zdecydowali między innymi:
- o konieczności wykonania badań DNA ogierów po wstępnym ich zakwalifikowaniu przez pracowników Związku, a przed właściwą komisyjną oceną na wystawie- sprzedaży;
- z uwagi na obostrzenia pandemiczne umożliwić zainteresowanym właścicielom zgłaszanie koni do identyfikacji drogą telefoniczną do biura Związku;
- o kontynuowaniu tradycji organizowania związkowej Wigilii, Balu Koniarza i Karnawałowej Biesiady Tanecznej zarówno w WZHK w Warszawie jak i Oddziale Radom z opcją dofinansowania kosztów tych imprez dla każdego aktualnego członka Związku;
- o przyjęciu wstępnego, ramowego terminarza imprez hodowlanych i wystawienniczych planowanych do zorganizowania przez WZHK w Warszawie i WZHK w Warszawie Oddział w Radomiu w 2022 roku.

Jednocześnie wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i realizując zasadę jawności, przejrzystości i transparentności podejmowanych działań postanowiono, że szczegółowe informacje o pracach Zarządu Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni w Warszawie będą przedstawiane zainteresowanym hodowcom-członkom Związku przy okazji zebrań Terenowych Kół Hodowców Koni.

Prezes Zarządu WZHK w Warszawie
Krzysztof Grąbczewski

OGŁOSZENIE

Wojewódzki Związek Hodowców Koni w Warszawie Oddział w Radomiu przypomina Hodowcom i właścicielom koniowatych o terminowym zgłaszaniu zmian właściciela.

Wciąg z Ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt Stan prawny aktualny na dzień: 13.09.2021

informacja-zarzad

NADZWYCZAJNY WALNY ZJAZD DELEGATÓW WZHK W WARSZAWIE

W dniu 23.08.2021 r. odbył się Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów WZHK w Warszawie, podczas którego został wybrany nowy skład Zarządu:

Prezes: Krzysztof Grąbczewski
Wiceprezes: Waldemar Dąbkowski
Wiceprezes: Jacek Hernik
Skarbnik: Anna Stańska
Sekretarz: Hubert Stasiak
Członek Zarządu: Rafał Hakowski
Członek Zarządu: Sławomir Piotrowski
Członek Zarządu: Piotr Piechna
Członek Zarządu: Michał Wolski

Z pełnionych funkcji odwołani zostali:

Adam Kowalczyk
Jan Perdjon
Paweł Gąsiński
Jacek Jankowski

WNIOSEK O ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZJAZDU

Grupa Delegatów na Walny Zjazd PZHK zebrała podpisy i złożyła wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu PZHK w celu odwołania obecnego Prezesa PZHK

Wniosek do wglądu w załączeniu.

WAŻNE! 2-letnie zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatyczne podejmowane w 2021 roku

Szanowni Państwo,
Hodowcy i Przedstawiciele Związków Hodowców,

Zgodnie z projektem rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 zamieszczonym, w ramach konsultacji publicznych, na stronie https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12341750 nowe zobowiązania podejmowane w okresie przejściowym tj. w latach 2021 i 2022, będą podejmowane na okres 2 lat.

Przepis ten zostałdodany § 1 pkt 4) rozporządzenia zmieniającego: „po § 36 dodaje się § 36a w brzmieniu:

W przypadku zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego podjętego po dniu 14 marca 2021 r. w ramach pakietów wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 2, 3, 6 lub 7 płatność rolno-środowiskowo-klimatyczną przyznaje się, jeżeli rolnik realizuje 2-lenie zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne.”

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że zasady realizacji programów ochrony zasobów genetycznych poszczególnych gatunków i ras nie ulegają zmianie.

KOMUNIKAT!

Szanowni Państwo,
w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną (Epidemia koronawirusa COVID-19), w celu ograniczenia ryzyka rozprzestrzenienia się epidemii oraz przede wszystkim w trosce o zdrowie zarówno Państwa jak i pracowników, biuro do odwołania pracuje w ograniczonym charakterze. Wojewódzki Związek Hodowców Koni w Warszawie Oddział w Radomiu prosi o ograniczenie wizyt w biurze do niezbędnego minimum. Bardzo prosimy o kontakt jedynie w sprawach naprawdę bardzo PILNYCH!
Zgłaszanie źrebiąt do opisu, przerejestrowania koni w paszporcie itp. prosimy załatwiać drogą pocztową.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji (w godzinach pracy biura) pod numerem 
tel.:48 362 51 69
oraz pod adresem mailowym: strefa_konia@o2.pl

WAZNA INFORMACJA!

Szanowni Hodowcy - właściciele młodych ogierów wielkopolskich i małopolskich Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy zaprasza do wzięcia udziału w przyjętym do realizacji od 2021 r. projekcie pt: Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej metody przygotowania i przeprowadzenia oceny wartości użytkowej ogierów rasy wielkopolskiej i małopolskiej w warunkach stacjonarnych.
ZOBACZ WIECEJ >

OGŁOSZENIE!

Wojewódzki Związek Hodowców Koni w Warszawie - Oddział w Radomiu po dokonaniu wywiadu środowiskowego w sprawie przyjmowania koni na pensjonaty bez stajenne proponuje nawiązanie kontaktu z przedstawicielami wspólnot pastwiskowych wykorzystujących do wypasania tereny nadrzeczne (np. rzeka Pilica). W celu uzyskania szczegółowych informacji i ewentualnego uzgodnienia warunków podajemy namiary kontaktowe :

1. Janusz Myśliborski - tel. 723-461-670

2. Włodzimierz Paulewicz - tel. 601-945-389

3. Tomasz Kwapis - tel. 505-365-907

4. Adam Rzepka - tel. 607-612-397

5. Dariusz Danielewicz - tel. 513-188-493

KOMUNIKAT!!!

IDENTYFIKACJA ŹREBIĄT W SYTUACJI EPIDEMII KORONAWIRUSA

Polski Związek Hodowców Koni, w związku z ograniczeniami wynikającymi z zagrożenia koronawirusem (CoVid-19) i koniecznością zachowania szczególnych środków ostrożności, prosi hodowców i właścicieli źrebiąt o terminowe (do 90-tego dnia od urodzenia), elektroniczne lub pisemne zgłaszanie źrebiąt do identyfikacji (wypełniony i podpisany druk zgłoszenia) oraz właściwe przygotowywanie źrebiąt do identyfikacji. Źrebięta będą identyfikowane po wyprowadzeniu ze stajni i odpowiednim zabezpieczeniu (unieruchomieniu) przez właściciela/opiekuna

Zidentyfikowanie źrebiąt po ustawowym terminie 12 mies. lub poza miejscem urodzenia będzie skutkować wydaniem duplikatu dokumentu identyfikacyjnego lub zastępczego dokumentu identyfikacyjnego, co powoduje wyłączenie konia z łańcucha pokarmowego.

SUKCES !!!

Z wielką radością dzielimy się informacją ,że ogier rasy małopolskiej LASCAR (po Huzar - od Lotta po Top Gun) hodowli i własności Pana Michała Wolskiego z Gulina (gm.Zakrzew, pow.radomski), a dosiadany przez Jana Mossakowskiego podczas tegorocznych Mistrzostw Polski Młodych Koni we Wszechstronnym Konkursie Konia Wierzchowego w kategorii koni 5-letnich zajął zaszczytne II miejsce i został I Wicemistrzem Polski !

Gratulujemy !!!

ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/1012

z dnia 8 czerwca 2016 r.
w sprawie zootechnicznych i genealogicznych warunków dotyczących hodowli zwierząt hodowlanych czystorasowych i mieszańców świni, handlu nimi i wprowadzania ich na terytorium Unii oraz handlu ich materiałem biologicznym wykorzystywanym do rozrodu i jego wprowadzania na terytorium Unii oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 652/2014, dyrektywy Rady 89/608/EWG i 90/425/EWG i uchylającego niektóre akty w dziedzinie hodowli zwierząt („rozporządzenia w sprawie hodowli zwierząt”). Zmiany wprowadzone do programów hodowli będą obowiązywały od 1 kwietnia br. Zaktualizowane programy są dostępne na stronie PZHK w zakładce Programy hodowli.


W chwili obecnej, na obszarze 8 powiatów obsługiwanych przez biuro Oddziału zamieszkuje ponad 500 hodowców - członków WZHK, którzy posiadają blisko 600 klaczy wpisanych do ksiąg koni zarodowych, ponad 150 ogierów uznanych, kryjących na punktach kopulacyjnych, kilka ogierów dzierżawionych ze Stada Ogierów w Łącku, kilkadziesiąt ogierków zabezpieczonych do dalszego odchowu na świadectwach ochronnych, oraz ponad 200 wyselekcjonowanych źrebiąt rocznych i dwuletnich, stanowiących elitarny materiał hodowlany.

Obok hodowli koni zimnokrwistych daje się również zauważyć zwiększone zainteresowanie rasami szlachetnymi o odmiennym typie użytkowym. Odradzający się po latach niebytu sport jeździecki przeżywa prawdziwy renesans popularności. Rekreacja i moda na agroturystykę, które to dziedziny nierozerwalnie wiążą się z sylwetką wpisanego w krajobraz radomskiej wsi konia, stają się także szansą dla podupadających gospodarstw rolnych na poprawę ich kondycji finansowej.

Zarówno sam potencjał hodowlany, jak również wielkie zaangażowanie i oddanie dla sprawy okazywane na każdym kroku przez naszych hodowców, pozwala z optymizmem patrzeć w przyszłość i wiązać ją z "końskim ogonem".


Wojewódzki Związek Hodowców Koni w Warszawie - Oddział w Radomiu    strefa_konia@o2.pl